ศอ.บต. ถอดบทเรียน พัฒนาองค์ความรู้ พร้อมเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจในปีงบประมาณ 65

ศอ.บต. ถอดบทเรียน พัฒนาองค์ความรู้ พร้อมเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจในปีงบประมาณ 65
Spread the love

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. ร่วมถอดบทเรียน พัฒนาองค์ความรู้ เตรียมพร้อมเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจในปีงบประมาณ 65

 ศอ.บต. ถอดบทเรียน พัฒนาองค์ความรู้ พร้อมเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจในปีงบประมาณ 65

ส่วนงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนถอดบทเรียนการดำเนินการในปีที่ผ่านมา เพื่อนำข้อผิดพลาดมาเรียนรู้และปรับการทำงาน รวมถึงสร้างความรัก ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2564 ณ โรงแรม ซีซี รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีบุคลากรจากกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์สร้างความเข้าใจที่ดี เข้าร่วมกิจกรรม

 ศอ.บต. ถอดบทเรียน พัฒนาองค์ความรู้ พร้อมเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจในปีงบประมาณ 65

นายธีรพงศ์ เพรชรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้เน้นย้ำให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารที่รวดเร็ว และทุกคนสามารถเข้าถึงการสื่อสารได้ทุกช่องทาง การทำงานของทีมประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้ และทักษะในการทำงานให้ทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

 ศอ.บต. ถอดบทเรียน พัฒนาองค์ความรู้ พร้อมเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจในปีงบประมาณ 65

 

นายธีรพงศ์ เพรชรัตน์ กล่าวอีกด้วยว่า การทำงานของประชาสัมพันธ์นั้นถือเป็นกลไกหนึ่งที่วัดความสำเร็จด้านการพัฒนาของ ศอ.บต. เพราะเป็นตัวกลางในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆของ ศอ.บต. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ ตลอดจนเข้าร่วมและขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน

 ศอ.บต. ถอดบทเรียน พัฒนาองค์ความรู้ พร้อมเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจในปีงบประมาณ 65

สำหรับกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร มีการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “แนวโน้มโลกด้านการสื่อสารมวลชน / วิกฤตข่าวที่เข้าถึงประชาชน” และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ และการทำงานเป็นทีมในองค์กร โดยนางกนกนวล อินสมภักษร บรรณาธิการข่าว และนายจักรกฤษณ์ รัตนพันธ์ ช่างภาพอาวุโส ศูนย์ข่าวภาคใต้ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) และมีการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างบุคลากรด้วยกัน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts