ผู้ตรวจการแผ่นดินลงใต้ จัดสัมมนาสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42 จังหวัดสงขลา

Spread the love

สัมมนาโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42

วันพุธที่ 7  ตุลาคม 2563  ที่โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานเปิดโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42 โดยมีนายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ส่วนราชการในจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ อสม. เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน


พลเอก วิทวัส  รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และจากการหยิบยกเรื่องที่เห็นว่าส่งผลกระทบต่อสาธารณชนมาพิจารณาหาแนวทางแก้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือไม่เป็นธรรมจากการกระทำของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเป็นหน่วยกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ โดยลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรในครั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงแก่คนในพื้นที่ เพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน


สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน วิธีการใช้แอฟพลิเคชั่นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และการเสวนาผู้ตรวจการแผ่นดินพบสื่อมวลชน ในหัวข้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน : สื่อมวลชน กลไกเพื่อสิทธิของประชาชน

สำหรับประชาชนที่ต้องการร้องเรียน สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายัง สำนักงานได้ ทั้งทางไปรษณีย์ ถึง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210  หรือโทรศัพท์สายด่วน 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ) ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.ombudsman.go.th  ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลอเคชัน “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” และ ID Line  :  @ombudsman  

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts