เปิดยิ่งใหญ่ 10 มีนาคม “วันสงขลา”

Spread the love

เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ 10 มีนาคม “วันสงขลา” กับบรรยากาศย้อนระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลาที่มุ่งสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  พร้อมขับเคลื่อนสู่ “สงขลาเมืองแห่งความสุข” อย่างแท้จริง

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม  2562     ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สมาคมฮกเกี้ยนสงขลา และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดงานวันสงขลา ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มีนาคมของทุกปี โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย

นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา

พันตำรวจตรีหญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน

นายศักระ กปิลกาญจน์  นายไพโรจน์ จริตงาม นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นายบัญญัติ จันทเสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ

นางสุรียพรรณ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา

นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัด

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา

นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวสงขลาที่ร่วมแต่งกายด้วยชุดประจำจังหวัดเข้าร่วมกว่า 10,000 คน

นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีของประชาชนใน จังหวัดสงขลา ที่ให้ความสำคัญกับวันสงขลา ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มีนาคม เป็นวันที่ได้เชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝัง ไว้ที่กลางเมืองสงขลา ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่ปรากฏจนทุกวันนี้ เป็นเวลา 177 ปีมาแล้วคนสงขลาทุกคนต้องให้ความสำคัญ กับวันสงขลาและทำกิจกรรมที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นกับจังหวัดสงขลา ซึ่งจะทำให้เกิดความสามัคคี ความสมานฉันท์และความผูกพันในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งนำไปสู่สังคมที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน มีความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยซึ่ง กันและกันให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

ด้านนางสุรียพรรณ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับการจัดงานวันสงขลาซึ่งเป็นวันที่ชาวสงขลาทุกคนต้องระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ แก่บ้านเมืองของตนเองและมีส่วนช่วยในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งถือ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดอีกด้วย และที่สำคัญการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เกิดความสมานฉันท์และความผูกพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความสันติสุข ตลอดจนการได้ระลึกถึงบรรพชนที่ได้สร้างเมืองมา เกิดความสำนึกรักและหวงแหนในบ้านเกิดของตนเอง

เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์และร่วมกันภาคภูมิใจในจังหวัดสงขลาและวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดสงขลา ซึ่งการจัดงานวันสงขลาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กระทรวงวัฒนธรรม การจัดสถานที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา เทศบาลนครสงขลา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ถือว่าเป็นการบูรณาการจัดงานร่วมกันหลายภาคส่วน รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนา การบำเพ็ญประโยชน์ในทุกอำเภอของจังหวัดสงขลาการเสนาทางวิชาการ “สงขลาบ้านเราแต่เก่าก่อนขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย เครื่องดนตรีโนรา หนังตะลุง นายพรานกลองยาววิถีโหนด นา เลกลองยาววิถีไทยพุทธวงบานอแตรวงไทยมุสลิม, กลองจีนเชิดสิงโต ไทยจีนการสาธิต/ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากทุกอำเภอของจังหวัดสงขลาการจำหน่ายสินค้าTOP ของจังหวัดสงขลาการแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการแสดงวงดนตรีการสร้างสรรค์งานศิลปะให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจการจัดนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ 4 อำเภอชายแดนใต้การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2561การมอบรางวัลหน่วยงานส่งเสริมการแต่งกายผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลาและในวันพรุ่งนี้ (11 มี.ค. 62) เป็นกิจกรรมการเวียนเทียน ” ตามรอยพระบาทยาตรา” ณ พระธาตุเจดีย์หลวงเขาตังกวนตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts