มรภ.สงขลา จัดยิ่งใหญ่ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 2

มรภ.สงขลา จัดยิ่งใหญ่ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 2

 

                มรภ.สงขลา จัดยิ่งใหญ่ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ผนึกกำลัง 4 ราชภัฏภาคใต้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมพัฒนาผลงานวิจัย  

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ มรภ.สงขลา ซึ่งการเปิดเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้คณาจารย์  นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ก่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ สอดรับกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า มรภ.สงขลา : มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

ผศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า ขอขอบคุณเจ้าภาพร่วมจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และขอขอบพระคุณ ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ องค์ปาฐกที่ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษเรื่อง มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม เพื่อยืนยันพลังทางปัญญาในศาสตร์แห่งมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนั้น ยังมีการสัมมนาในหัวข้อ การบูรณาการองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาสังคม โดย นายอุดม ทักขระ นายสินธพ อินทรัตน์ และ ดร.นราวดี บัวขวัญ เชื่อว่าการจัดโครงการครั้งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและวิชาการ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

ด้าน ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า ทางคณะฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นคณะชั้นนำในภาคใต้ ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล โดยมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้ การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม จึงได้จัดประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยและวิชาการสู่สาธารณชน ทั้งยังเป็นโอกาสในการรวบรวมจัดพิมพ์บทความทางวิชาการในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ สร้างเครือข่ายสร้างสรรค์งานวิจัยและงานวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างๆ เกิดการผนึกกำลังกันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง เพื่อร่วมมือกันพัฒนางานทางวิชาการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: