มรภ.สงขลา เยือนมาเลย์ ต่อยอด ‘MOU’ จัดการเรียนการสอนพลศึกษาฯ   แลกเปลี่ยนด้านกีฬา เผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ไทยโบราณ

มรภ.สงขลา เยือนมาเลย์ ต่อยอด ‘MOU’ จัดการเรียนการสอนพลศึกษาฯ  

แลกเปลี่ยนด้านกีฬา เผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ไทยโบราณสู่สายตาอาเซียน 

 

                มรภ.สงขลา ต่อยอด MOU จัดการเรียนการสอนพลศึกษาฯ นำนิสิต นักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยภาคใต้ เดินทางเยือนมาเลเซีย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกีฬา พร้อมเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ไทยโบราณสู่สายตาอาเซียน

               อาจารย์พลากร  นัคราบัณฑิต อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักศึกษา จาก 5 สถาบันการศึกษาภาคใต้ ประกอบด้วย มรภ.สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกีฬา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นำนิสิต นักศึกษาด้านกีฬาสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ ตนพร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มรภ.สงขลา จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ หวันสู นายธวัชชัย ชูคง และ นายธนวัฒน์ เลิศบุรุษ ร่วมคณะในครั้งนี้ด้วย

              อาจารย์พลากร กล่าวว่า การเดินทางไปครั้งนี้มีการศึกษาดูงานห้องสมุดและศูนย์กีฬา Unimap (ยูนิแมป) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย กิจกรรมสานสัมพันธ์ การแข่งฟุตบอลระหว่างนักศึกษาไทยกับมาเลเซีย การแสดงศิลปะการต่อสู้ไทยโบราณ เช่น มวยไทยไชยาและการต่อสู้กระบี่กระบอง ที่ มหาวิทยาลัย Unimas. (ยูนิมัส) เมืองกูชิง รัฐสลาวัก ซึ่งโครงการในครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือ หลังจากที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOUด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา และกรมราชทัณฑ์ ในการพัฒนาบุคลากรและผู้นำนักศึกษาทางด้านกีฬา เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านกีฬา เปิดโลกทัศน์ไปสู่สากล รวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาคใต้อีกทางหนึ่ง

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: