ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมิถุนายน 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมิถุนายน 2562

 

                      ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความ

เชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง

              ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมิถุนายนเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม และคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

 

รายการข้อคำถาม พฤษภาคม มิถุนายน คาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้า
เพิ่มขึ้น/ คงที่/ ลดลง/ เพิ่มขึ้น/ คงที่/ ลดลง/ เพิ่มขึ้น/ คงที่/ ลดลง/
ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง
1. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 27.20 53.40 19.40 29.20 52.30 18.50 30.10 54.60 15.30
2. รายได้จากการทำงาน 19.60 48.20 32.20 25.70 49.10 25.20 34.20 57.20 8.60
3. รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครอบครัว 32.10 50.70 17.20 30.40 48.90 20.70 23.40 56.70 19.90
4. รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว เช่น การเดินทาง ที่พัก อาหาร และอื่น ๆ 23.60 50.90 25.50 21.50 48.30 30.20 23.10 55.20 21.70
5. ความสุขในการดำเนินชีวิต 30.30 48.60 21.10 33.50 49.40 17.10 45.50 18.10 36.40
6. ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) 20.90 49.30 29.80 25.10 50.30 24.60 24.40 58.40 17.20
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 27.60 50.90 21.50 25.30 52.50 22.20 26.80 53.10 20.10
8. การแก้ปัญหายาเสพติด 32.10 46.30 21.60 34.60 45.20 20.20 25.20 50.30 24.50
9. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 20.30 52.30 27.40 18.90 55.80 25.30 26.40 50.20 23.40
10. การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 22.40 40.80 36.80 25.60 44.20 30.20 43.30 52.10 4.60

 

                ความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือน เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน

 

รายการข้อคำถาม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
1. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 49.80 47.40 49.50
2. รายได้จากการทำงาน 41.20 39.10 42.60
3. รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครอบครัว 48.60 50.20 47.30
4. รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว เช่น การเดินทาง ที่พัก  อาหาร และอื่น ๆ 46.40  44.60  42.20
5. ความสุขในการดำเนินชีวิต 49.20 51.70 52.70
6. ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) 42.10 40.20 44.60
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 48.40 45.20 42.90
8. การแก้ปัญหายาเสพติด 51.10 53.90 54.90
9. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 46.30 44.80 42.40
10. การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 41.30 39.50 41.80
11. ความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวม 49.70 46.40 48.10

 

                ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม โดยดัชนีที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการทำงาน ความสุขในการดำเนินชีวิต ฐานะการเงิน(รายได้หักรายจ่าย) การแก้ปัญหายาเสพติด และการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปัจจัยบวกส่วนหนึ่งมาจากรายได้ภาคเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ทั้งราคายางพาราและราคาปาล์มน้ำมัน ส่งผลเชิงบวกต่อรายได้ของเกษตรกรในภาคใต้ ทำให้ฐานะการเงินดีขึ้น มีความสุขเพิ่มขึ้น ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นที่ลดลง ได้แก่ รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้า  รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว  ความปลอดภัยในทรัพย์สิน และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยสาเหตุของความเชื่อมั่นด้านการแก้ปัญหาเศรษฐกิจลดลง เป็นเพราะประชาชนในภาคใต้ยังมีความกังวลเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลผสมที่มีเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำ ขาดเสถียรภาพ ทำให้รัฐบาลอาจอยู่ได้ไม่นาน และเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่เขามา ทิศทางของนโยบายก็อาจเปลี่ยนไป นอกจากนี้ประชาชนยังรอความชัดเจนของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ โดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ  เนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผสม 20 พรรค ทำให้เกิดการต่อรองตำแหน่งต่าง ๆ ตามสัดส่วนโควตาของแต่ละพรรค  จึงทำให้ประชาชนในภาคใต้ไม่มั่นใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่จะมารับตำแหน่ง ว่าจะมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาประชาชนในภาคใต้ได้รับความเดือดร้อนมาก รอคอยและคาดหวังว่าจะผู้บริหารเศรษฐกิจแบบมืออาชีพจะเข้ามาช่วยกำหนดนโยบายหรือมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภาคใต้ได้อย่างถูกต้องและเร่งด่วน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรอย่างจริงจังและยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเศรษฐกิจในภาคใต้ในระยะยาว      

ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30.10 และ 34.20 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.40 และ 23.10 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นด้านความสุขในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 45.50 , 26.40 และ 43.30 ตามลำดับ

                 ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 25.60 รองลงมา คือ ราคาสินค้าสูงขึ้น และราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ คิดเป็นร้อยละ 22.40 และ 16.40 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ สินค้าราคาสูง ตามลำดับ

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: