มรภ.สงขลา ติวเข้ม 6 หลักสูตรทางคอมพิวเตอร์ ดึงอาจารย์-เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ประยุกต์ใช้การสอน

มรภ.สงขลา ติวเข้ม 6 หลักสูตรทางคอมพิวเตอร์
ดึงอาจารย์-เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ประยุกต์ใช้การสอน

 

                สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา เปิดอบรมทางคอมพิวเตอร์ตลอดเดือน มิ.ย.-ก.ค. ติวเข้ม 6 หลักสูตรรวด หวังเสริมทักษะอาจารย์-เจ้าหน้าที่ นำความรู้ประยุกต์ใช้การสอน   

ผศ.ดร.อำนาจ  ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้แก่อาจารย์และบุคลากร มรภ.สงขลา ตลอดเดือนมิถุนายน-กรกรฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 201 ชั้น อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา รวม 6 โครงการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต

                ผศ.ดร.อำนาจ  กล่าวว่า การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 หัวข้ออบรมได้แก่ 

1. การทำหนังสือดิจิทัล (E-book) และเผยแพร่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ห้องสมุดเป็นฐาน รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 มิถุนายน (สำหรับสายวิชาการ) รุ่นที่ 2 วันที่ 20-21 มิถุนายน (สำหรับสายสนับสนุน) วิทยากรโดย นายสุวรรณ โชติการ นักวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา 

2. การสอนแบบ Active Learning โดยใช้สื่อการสอนแบบ Smart Classroom วันที่ 24-28 มิถุนายน (รุ่นที่ 1-5 สำหรับสายวิชาการ) วันที่ 1 กรกฎาคม (รุ่นที่ 6 สำหรับสายสนับสนุน) วิทยากรโดย อาจารย์พัชรี ทิพย์ประชา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์ปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา

3. การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการบริหารจัดการเอกสารวิชาการและการเขียนบรรณานุกรม (สายวิชาการและสายสนับสนุน) วิทยากร ดร.ศริยา บินแสละ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว รุ่นที่ 1 วันที่ 2-3 กรกฎาคม(สำหรับสายวิชาการ) รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 กรกฎาคม (สำหรับสายสนับสนุน)

4. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูงในการบริหารจัดการข้อมูล (สายสนับสนุน) วันที่ 8-9 กรกฎาคม (สำหรับสายสนับสนุน) วิทยากร อาจารย์เสรี ชะนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ธภัทร ชัยชูโชค คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา

5. การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการใช้งาน SKRU-MOOC (สายวิชาการ) รุ่นที่ 1 วันที่ 10-11 กรกฎาคม รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 กรกฎาคม (สำหรับสายวิชาการ) วิทยากร นายสุวรรณ โชติการ นักวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ เสรี ชะนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา และ 

6. การใช้โปรแกรม SAP Dashboard สำหรับการตัดสินใจ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) รุ่นที่ 1 วันที่ 22-23 กรกฎาคม (สำหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 256 (สำหรับสายสนับสนุน) วิทยากร นายนรินทร์ อินทร์ยอด เจ้าของเพจเฮลโหลสงขลา (HelloSongkhla) ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา

                ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มและสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา http://cc.skru.ac.th/arit

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: