เทศบาลนครหาดใหญ่จัดประชุม การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่และท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561-2565

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน  2562 นายอมร  วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    โดยมี นางสาวทิพย์วิมล   พลรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ พร้อมด้วย

 

นายสมเกียรติ จันทร์ดวง ปลัดอำเภอหาดใหญ่ นายเฉ็ม เหมมัน ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.อ.(พิเศษ)ธรรมรัตน์ บุญศรีรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล ดร.พฤกษ์ พัฒโน อดีตรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน และตัวแทนภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. ตัวแทนชมรมต่างๆ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมพิธีเปิด

ซึ่งการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อการเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ได้ร่วมเสนอปัญหาความต้องการและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ สยามนครินทร์ แกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 6 ห้องมาเจสติค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: