มรภ.สงขลา อบรมฟรี แปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด  หวังสร้างอาชีพให้คนท้องถิ่น

มรภ.สงขลา อบรมฟรี แปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด 
หวังสร้างอาชีพให้คนท้องถิ่น

 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา จัดอบรมฟรี หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน นี้ อัดแน่นความรู้ควบคู่ฝึกปฏิบัติ พร้อมติวกลยุทธ์การขาย หวังช่วยสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่น

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน2562 ณ อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ว่า วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการของกองทุนตั้งตัวได้ และพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะ ที่สำคัญ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ถือเป็นการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ด้วยองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของ มรภ.สงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ที่ถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของมหาวิทยาลัย นั่นคือด้านอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอาหาร ที่สามารถเรียนรู้เทคนิค กระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดธุรกิจ กระบวนการผลิต ทักษะการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร พร้อมที่จะนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง ซึ่งนอกเหนือไปจากการให้ทักษะต่างๆ เหล่านี้แก่นักศึกษาแล้ว ยังสามารถให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ผู้ที่สนใจในองค์ความรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ลดอัตราการว่างงาน สามารถประกอบธุรกิจได้เอง สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

ด้าน น.ส.อมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา กล่าวว่า ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. หลักการและทักษะเบื้องต้นในการทำธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการและการเก็บรักษาตาลโตนด การทำให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ ความรู้ทางด้าน Halal /Food safety การจัดการพื้นที่ให้เป็นระบบ วิธีการแสดงฉลากอาหาร 2. กระบวนการและขั้นตอนการผลิตและบริการ อาทิ การผสมสูตร คุณสมบัติและเคล็ดลับวัตถุดิบหลัก การควบคุมคุณภาพ เทคนิคการผลิต วิธีการผลิต คุณภาพและมาตรฐานของตาลโตนด 3. ฝึกปฏิบัติและทดลองทางวิชาชีพ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ลูกตาลแช่อิ่มอบแห้ง ขนมตาลจากแป้งข้าวสังข์หยด ขนมพิมพ์จากเปลือกตาลและลูกตาล วุ้นลูกตาลกรอบ คัสตาร์คเค้กหน้าลูกตาลโตนด 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในการประกอบอาชีพ อาทิ การคำนวณต้นทุนและตั้งราคาขาย แนวทางและกลยุทธ์การขาย การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน และ 5. การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ  

น.ส.อมราวดี กล่าวอีกว่า ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา จัดตั้งขึ้นเพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาขณะกำลังศึกษา หรือเมื่อเรียนจบออกไปแล้วให้มีแนวคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง ด้วยกิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมให้มีการจำลองสภาพธุรกิจ สอดแทรกผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษา ได้เรียนรู้และมีทักษะในการประกอบธุรกิจ สร้างอาชีพให้แก่ตนเอง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสร้างกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ ซึ่งในกระบวนการบ่มเพาะนั้นนอกจากตัวผู้ประกอบการแล้ว จะต้องมีเรื่องของสินค้าหรือบริการ และระบบการบริหารจัดการธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา อาคาร 2 ชั้น 1 โทร. 080-5390924 /074-260249 Email : skru-ubi@hotmail.com

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: