อบจ.สงขลา คว้ารางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2562 สาขา “สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” 

อบจ.สงขลา คว้ารางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2562 สาขา “สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” มุ่งพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ

            วันศุกร์ที่  24 พฤษภาคม  2562  นายนิพนธ์  บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2562 สาขา “สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” โดยมี ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ พร้อมด้วย พลเอก สุนัย สัมปัตตะวนิช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ ผู้บริหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 กันเป็นจำนวนมาก 

            ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและมีความสำคัญ ในการพัฒนาพื้นที่ และการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล้วนเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นกลไกขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นมูลนิธิสังคมไทย และสถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น จึงได้จัดทำ โครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และให้กำลังใจหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดการพัฒนา และยกระดับการทำงานให้ได้มาตราฐาน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

            โดยได้มอบสัญลักษณ์ รูปแบบโล่ “สิงห์ชูธงชาติไทย” ซึ่งเปรียบเสมือนองค์กรที่มีกำลัง อำนาจ และมีจุดยืนอย่างชัดเจนในการปกครอง ร่วมกันพัฒนา ขับเคลื่อนการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติไทยให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: