MOU เทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญ

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม  2562    ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์   นายฉลอง   พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์  รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองคอหงส์  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชำนาญ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ปฏิบัติการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญน้ำดื่มในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ระหว่างเทศบาลเมืองคอหงส์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพอนามัยให้กับนักศึกษาและประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์  

มหาวิทยาลัยและเทศบาลจะร่วมมือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจวัด วิเคราะห์น้ำ จากตู้น้ำดื่มจำนวน 50 ตู้และอื่นๆ ภายใต้โครงการความร่วมมือตลอดจนดำเนินกิจกรรม เพื่อให้ตู้น้ำดื่มได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่จากการตรวจพบเพียง 3 ตู้เท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  บันทึกข้อตกลงมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 2 ปี หากยกเลิกข้อตกลงให้แจ้งอีกฝ่ายไม่น้อยกว่า 90 วันการบันทึกนี้จะสิ้นสุดลงทันที

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: