วันเทศบาลเมืองคอหงส์ประจำปี2562

 วันพุธที่ 24 เมษายน  2562 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์  เป็นประธาน  ในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   

เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้ วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล โดยให้เทศบาลทั่วประเทศ จัดทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมความสำคัญของเทศบาล และเพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล ให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป อันจะเป็นเครื่องเตือนใขให้ผู้บริการและพนักงานเทศบาล รวมทั้งประชาชน ได้สำนึกมีความผูกพัน ต่อท้องถิ่นของตนเองและมีความเสียสละ ความรับผิดชอบ ที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

เทศบาลคอหงส์จึงกำหนดให้มีกิจกรรมดังนี้

1.พิธีทางศาสนาและประเพณีนิยมของท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและความเป็นสิริมงคล 

2.พิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่น

3.การบรรยายธรรมให้แก่พนักงานเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี

4.การพัฒนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในเทศบาลเมืองคอหงส์

.

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: