ม.ราชภัฏฯสงขลา ร่วมจัดประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562

วันพุธที่ 27 มีนาคม  2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช นายวีรนันทร์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562  เริ่มวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 

นายโอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)  กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ทั่วประเทศ เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในหน่วยราชการและท้องถิ่น  พร้อมประสานงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาการทำลายและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม   เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ และให้การบริหารงาน การดำเนินงาน ประเมินผลงานของหน่วยอนุรักษ์ฯเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  

สำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นจะมีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม (จังหวัด 76 จังหวัด) โดยจัดงบประมาณ 8 แสนบาทในการจัดงานคราวนี้   และได้มอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ โดยเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

น.ส.จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแก่คนรุ่นใหม่ การบรรยายและฝึกปฏิบัติใช้งานระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ทั้งประเทศ การศึกษาแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมใน จ.สงขลา และ จ.สตูล ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยมีผู้แทนจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั้ง 76 จังหวัด เครือข่ายการอนุรักษ์ฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ราว 200 คน เข้าร่วมการประชุม

                พื้นที่ จ.สงขลา กลุ่มที่ 18 (สงขลา นราธิวาส สตูล ยะลา และ ปัตตานี) มีแหล่งอันควรอนุรักษ์ เช่น เมืองเก่า โบราณสถาน สถานที่ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น อันควรได้รับการเรียนรู้และลงพื้นที่จริง พร้อมทั้งได้รับข้อมูลองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อให้เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เรามุ่งหวังให้ท้องถิ่นเห็นคุณค่าความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เกิดเครือข่ายบุคลากรดำเนินงานอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน เกิดความรวดเร็วและสามารถขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายตามที่ต้องการ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา กล่าว

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: