โตโยต้าโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์”

โตโยต้าโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์”

บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกันพัฒนาธุรกิจเพื่อชุมชน ในโครงการ “โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์” ปันความรู้ สู่สังคมไทยยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

.
โดยในครั้งนี้ คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ คุณไปรยา ลาภาโรจน์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท 42 เนเจอร์รัล รับเบอร์ จำกัด ผู้ผลิต, จำหน่าย และส่งออก สินค้าแปรรูปยางพารา เพื่อให้กำลังใจในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชนต่อไป

เมื่อชุมชนนี้สามารถดำเนินได้อย่างมืออาชีพแล้วได้ด้วยตนเองแล้ว สามารถรักษามาตรฐานดำเนินงานและวัฒนธรรมไคเซ็น (การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) ตลอดจนมีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการ์ที่ได้รับไปยังผู้ประกอบการรายอื่นๆ จึงดำเนินงานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ นี้ขึ้นมา โดยมัวัสถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการ์ทางด้านการปรับปรุงธุกิจแปรรูปยางพารา ไปสู่ธุรกิจชุมชนอื่นๆ
2.แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังจากนำหลักการของโตโยต้าไปปรับใช้ ผ่านการรับฟังประสบการณ์จริงจากเจ้าของธุรกิจและเยี่ยมชมโรงงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายผลการดำเนินงานผ่านการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่ บริษัท 42 เนเจอร์รัล รับเบอร์ จำกัด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของ SMEs เพื่อสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้มั่นคง อันจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจแบบมืออาชีพ

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: