วันเด็กแห่งชาติเมืองควนลังประจำปี2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม  2562 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง  นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 โดยมีนายนิวัฒน์  สุขศิริ  ปลัดเทศบาลเมืองควนลัง กล่าวรายงานโดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง  ได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

 

งานได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงของเด็กและเยาวชน จากชุมชนและจากโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาล  มีการจัดกิจกรรมเกมส์และการละเล่นต่างๆ การออกบูธของหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค8 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ การไฟฟ้าภูมิภาคหาดใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหาดใหญ่ใน  ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 โรงเรียนอุ่นไอรัก เนอร์สเซอรี่ สาขาควนลัง บริษัทอริยะรุ่งเรืองจำกัด บริษัทเมกาโฮม เซ็นเตอร์จำกัด สาขาหาดใหญ่ และบริษัทดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

มีการสาธิตการแสดงความสามารถของสุนัขสงคราม จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43  และ การบริการอาหารเครื่องดื่มแก่เด็กและเยาวชน  พร้อมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาล  ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล เพื่อนำมาให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน

สำหรับปีนี้พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ  ดังนั้นเมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ก็จะปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: