PFP ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2561

PFP ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2561

PFP ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน           

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสมิหลา 1  โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา   

การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันสร้างความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ยุติลงด้วยระบบทวิภาคี และกระตุ้นให้นายจ้างและลูกจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ และรูปแบบการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความสะดวก มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตการทำงาน ส่งผลให้ลูกจ้างและครอบครัวมีการกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น อันนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับนายจ้างและลูกจ้างที่สามารถร่วมกันบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: