รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการนิทรรศการศาสตร์พระราชาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการนิทรรศการศาสตร์พระราชาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2561 ณ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

วันนี้ (4 ธ.ค. 61) ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการศาสตร์พระราชา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” โดยมีหน่วยงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา, หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา, หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสงขลา, คณะครู นักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายศักระ  กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ได้ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้าน อาทิ ด้านการเกษตร, การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การแพทย์และสาธารณสุข, การศึกษาศาสนา, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, การกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ทรงตรากตรำพระวรกาย และทรงงานหนัก เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความยากจนและวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุข อย่างยั่งยืน ผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้การดำรงชีวิตของพสกนิกรชาวไทยแต่ยังได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ เพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการดำเนินชีวิตตามอัตภาพของแต่ละคน ทรงมีพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น แน่วแน่ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆแก่ปวงพสกนิกรมาเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ดังปรากฏเป็นโครงการพระราชดำริ 4,000 โครงการทั่วผืนแผ่นดินไทยจวบจนทุกวันนี้

ในวันที่ 5 ธันวาคม ถือเป็นวันสำคัญของชาติ ทุกภาคส่วนได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ดังเช่นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พสกนิกรชาวสงขลา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ด้านนางสมศรี  รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแก่ประชาชนชาวไทย และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ คือวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการ“รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สร้างจิตสำนึกของประชาชน ให้เทิดทูนและยึดมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเผยแพร่แนวทางศาสตร์พระราชาให้ประชาชนนำมาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

สำหรับกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการประกอบด้วย นิทรรศการศาสตร์พระราชา, การนำเสนอพระราชกรณียกิจทางสื่อมัลติมีเดีย, นิทรรศการภาพถ่ายรัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา, นิทรรศการหนังสือและการมอบหนังสือ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ซึ่งเป็นหนังสือจดหมายเหตุฉบับประชาชน

นอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจำหน่ายมาตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ในราคาชุดละ 599 บาท เงินรายได้จากการจำหน่ายได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายหนังสือแด่พระองค์ท่านเพื่อมอบให้โรงเรียน ตชด.ในจังหวัดสงขลา เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี้จะมอบหนังสือ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งมีสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสงขลาเข้ารับมอบหนังสือ จำนวน 150 แห่ง

ศิริลักษณ์ แค้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

  

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: