อบรมสื่อมวลชนกับสิทธิมนุษยชนภาคใต้ ครั้งที่ 2

ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ร่วมกับศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสื่อมวลชนเพื่อสร้างความเข้าใจต่อประเด็นธุรกิจ สิทธิมนุษยชนภาคใต้ ครั้งที่ 2

วันนี้ (5 พ.ย. 61) ที่โรงแรมคุ้มไทรงาม เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ร่วมกับศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อประเด็นธุรกิจ สิทธิมนุษยชนภาคใต้ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานข้ามชาติ ที่จะนำไปสู่การวางแผนการทำงานร่วมกันและสามารถนำเสนอข่าวสารอย่างเป็นธรรมในการจ้างแรงงานในประเทศไทย

นายเสถียร ทันพรม ผู้จัดการโครงการมูลนิธิสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (มธ.สรส.) กล่าวว่า สิทธิของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด รวมถึงสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งในรูปกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ที่มนุษย์พึงมีเพื่อให้มีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งนี้สิทธิมนุษยชนเป็นระบบคุณค่าที่สังคมมนุษย์พยายามรังสรรค์ขึ้นเพื่อจัดระเบียบสังคมโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์และระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยคำนึงถึงคุณประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และจะเห็นได้ว่าสิทธิมนุษยชนนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของคนทุกคน ไม่เลือกชาติ ภาษา เพศ ศาสนา วัฒนธรรมและความคิดเห็นทางการเมือง

สำหรับศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (FLEC) ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การสะพานปลา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่เข้ามาส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการดูแลแรงงานบนเรือประมง มีความรู้ใช้เครื่องมือประมงถูกต้อง ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากการได้รับอันตรายจากการทำงานกลางทะเล และการเจ็บป่วยจากการเผชิญกับสภาวะอากาศกลางทะเลที่ไม่แน่นอน เป็นการสนับสนุนการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานต่างชาติบนเรือประมงเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

 

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: