มรภ.สงขลา จับมือท้องถิ่น-กศน. จัดการศึกษา 5 หลักสูตรทางนาฏศิลป์ฯ ดนตรีไทย สร้างสุขผู้สูงวัย

 

                มรภ.สงขลา ผนึก ทม.เขารูปช้าง-กศน. ลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต 5 มิติ คณะศิลปกรรมฯ จัดเต็มหลักสูตรอบรมทางนาฏศิลป์ฯ ดนตรีไทย สร้างสุขผู้สูงวัย

                ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา นำโดย อาจารย์รวิสรา ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ผู้สูงอายุของศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ร่วมกับนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ภาคใต้ และ นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ กศน. จ.สงขลา โดยร่วมกันส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยี โดยการสนับสนุนวิทยากร สถานที่ หรือด้านอื่นๆ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของแต่ละฝ่าย ตลอดจนร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ หรือตามที่หน่วยงานทั้งสี่จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน

                ด้าน อาจารย์รัชยา วีรการณ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางคณะฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความสุขและความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ โนราบิก วิทยากรโดย อาจารย์รวิสรา ศรีชัย ละครเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งมีตนเป็นวิทยากร และ หลักสูตรดนตรีไทย วิทยากรโดย อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ ส่วนในการดำเนินงานปีที่สองจะมีทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ คืออังกะลุงกับรำกลองยาว รวมเป็น หลักสูตร โดยทางคณะฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง กับโปรแกรมวิชาดนตรีไทย เข้ามาเป็นผู้ช่วยสอน เพื่อนำความรู้จากในห้องเรียนมาใช้ประโยชน์แก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุด้วย

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: